Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.nnprojekt.pl

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 . Sklep www.nnprojekt.pl działa na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży
Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres
usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.nnprojekt.pl
zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów
o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do
korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu
www.nnprojekt.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie przepisy:
4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.
U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz.
827),
4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23
września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),
4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze
zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2
DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie
internetowej www.nnprojekt.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę
Sprzedaży ze Sprzedawcą.
3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą
czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na
subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres email bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
5. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
7. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem
www.nnprojekt.pl.
8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – NN PROJEKT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Saperska
38E / 19 61-493 Poznań
NIP 7831840752
REGON 389643222
nkontaktn@gmail.com

9. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między
Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną
przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
12. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia
Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep www.nnprojekt.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za
pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią
oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie,
składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego
opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w
złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
Cena nie zawiera kosztów dostawy.
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili
złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie
od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do
poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Zamówienia można składać:
6.1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień – 24 godziny na dobę przez cały rok,
6.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nkontaktn@gmail.com
7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w
Sklepie.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie
się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania
Zamówienia.
9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy Sklepu tj. od 10:00. do 16:00. w dni robocze.
10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i
Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż
do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
11. Kody rabatowe udostępnianie klientom w ramach akcji promocyjno
wyprzedażowych nie łączą się ze sobą.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez
Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami,
zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie.
3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie
Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie
Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:
4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od
umowy.
5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt
4. Zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (PayNow),
2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na
rachunek bankowy numer: 86 1140 2004 0000 3602 8159 4759 (mBank
S.A.)NN PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. Saperska 38E /19, 61-493 Poznań NIP 7831840752
W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów
płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji
Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie
płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych
polskich banków.

4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy
Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że
Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 Produkt
zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

§ 6
KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania
Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu
dostawy zakupionego Produktu.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz
czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
2.1. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Podczas
promocji czas wysyłki może wydłużyć się do 4 dni roboczych a podczas promocji
Black Friday – Cyber Monday do 5 dni roboczych.
2.2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego
deklarowanym w regulaminie świadczenia usług poszczególnego przewoźnika
(dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i
świąt).
3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy
kurierskiej.

§ 7
REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego
Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone
w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze
zm.).
1.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie
odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: nkontaktn@gmail.com

1.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać
jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w
szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez
Sprzedawcę.
1.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. 3 maja 48c/2 61-728 Poznań.
1.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od zgłoszenia.
1.6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie
reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej
uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego
Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany
Produktu na wolny od wad.
1.7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi mailowo, na
papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 8
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie
Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić
bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez
Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za
niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub
przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru
niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od
umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do
zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu
Produktu na adres: ul. 3 maja 48c/2 61-728 Poznań.
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu
będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu
w ciągu 14 dni poprzez przelew na wskazane konto bankowe.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy
zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest
zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego
dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od
Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia
przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego
paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy,
liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w
przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
10.1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,
10.2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić
ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu,
10.3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po
dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z
innymi rzeczami,
10.4. w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca
wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy,
jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą
stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
2. Dokonując zwrotu towarów zakupionych w ramach promocji lub
zakupionych przy użyciu innych kodów rabatowych kupujący otrzymuje
zwrot za zakupione produkty pomniejszony o proporcjonalną wartość
wykorzystanego rabatu w stosunku do ceny przedmiotu, którego dotyczy
zwrot.

§ 9
RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług
Elektronicznych takich jak:
1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,
1.3. Newsletter.
2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie
odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu
treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i
prezentowanych w nim materiałów.

§ 11
WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW
O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu
przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu
Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu
złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega
rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez
Usługobiorcę.
2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z
Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr
osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze
stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym.

§ 12
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG
ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za
pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: nkontaktn@gmail.com.
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i
okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i
datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane
informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana
na adres email Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany
przez Usługobiorcę sposób.

§ 13
WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG
ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o
charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i
bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: nkontaktn@gmail.com.
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi
Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy
Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o
charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do
zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim
wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej
wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na
przyszłość.
2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi
Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 14
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem
www.blinkshop.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z
zastrzeżeniem § 14 pkt3 oraz elementów zamieszczanych przez
Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw
autorskich lub dozwolonego użytku)są własnością NN PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Saperska
38E / 19 61-493 Poznań
NIP 7831840752
REGON 389643222
nkontaktn@gmail.com
Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony
www.nnprojekt.pl , bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej
zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść
oraz zawartość strony www.nnprojekt.pl stanowi naruszenie prawa
autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością
cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte
na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.nnprojekt.pl należą do
ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być
one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i
zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem
www.nnprojekt.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z
obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu
Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a
Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze
negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem
ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli
jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla
którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd
powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą
(Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom
właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17
listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą
(Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.